Av. Prat de la Riba, 19 Lleida
t.973 270 909

PROVA DE NIVELL STANDARD per a majors de 8 anys, fes la prova fins que ja no sàpigues més de 10 preguntes seguides IMPORTANT: no t'ajudis d'internet o de cap llibre si no la prova no serà válida i no et podrem posar al grup adequat per a tu.1) Where are you from?

 I'm from in England
 I'm in England
 I'm from England
 I'm England

2) Tom ___ one brother.

 have got
 is
 haves
 has got

3) ______? It's a red bag.

 What's this
 What is
 What is these
 What are these

4) What are they doing? ___ tennis.

 They are playing
 They plays
 They do play
 They are play

5) What's the time? ___

 Six past half
 Six half past
 It half six
 It's half past six

6) Is ___ Spanish?

 I
 she
 you
 me

7) ___ play tennis? Yes, I can

 Have you
 Are you
 Can you
 Does you

8) She ___ in a small house

 does live
 live
 do lives
 lives

9) He ___ like chocolate.

 doesn't
 don't
 do not
 isn't

10) He ___ a doctor

 am
 is
 does
 are